Sa zgjat zakonisht aktivizimi i domain .al?

Sistemi i regjistrimit të domain-eve menaxhon procesin e aplikimit për regjistrim domain-i. Sapo përfundoni pagesën për regjistrimin e domain-it, sistemi jonë automatikisht e dërgon kërkesën tuaj për rregjistrim tek Regjistri (AKEP).  AKEP miraton aplikimin për regjistrim domain .AL  brenda 3 dite-pune. Gjatë kësaj kohe AKEP verifikon që:

  • Të dhënat e Regjistrantit (Aplikuesit) janë të plota dhe të sakta,
  • Emri i domain-it nuk është emër i rezervuar dhe nuk përbën shkelje të markave/patentave të rregjistruara.

Aprovimi i regjistrimit për domain-in .AL, zakonisht bëhet brenda 24 orëve. Megjithatë, ka raste kur aprovimi i regjistrimit mund të zgjasë edhe më shumë se 3 ditë-pune. Nëse ju duhet të përshpejtoni procesin e aprovimit për domain .AL, ju lutemi të hapni një kërkesë supporti ose na kontaktoni