Mund të blej më shumë se një domain?

PO, ju mundeni. Megjithatë në rregulloren e domain .AL ekziston një kufizim paraprak për numrin e domain-eve që mund të rregjistrojnë individët ose kompanitë.

  • Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një individ është 5.
  • Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një kompani është 15.

Regjistrimi i domain-eve .AL përtej këtyre limiteve është i mundur vetëm duke e shoqëruar kërkesën për rregjistrim domain-i me arsyetimin për nevojën e tij.